Quảng Ngãi – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Luật Kinh tế tại Quảng Ngãi

Quảng Nam – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Luật Kinh tế tại Quảng Nam

Đà Nẵng – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Luật Kinh tế tại Đà Nẵng

Cà Mau – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Luật Kinh tế tại Cà Mau

Bạc Liêu – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Luật Kinh tế tại Bạc Liêu

Kiên Giang – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Luật Kinh tế tại Kiên Giang

An Giang – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Luật Kinh tế tại An Giang

Hậu Giang – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Luật Kinh tế tại Hậu Giang

Sóc Trăng – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Luật Kinh tế tại Sóc Trăng

Trà Vinh – Tuyển sinh Cử nhân Đại học Luật Kinh tế tại Trà Vinh